Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria no ano 2021

Atrás
04/10/2021

Axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria no ano 2021

O obxectivo é apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural.
Un total de 32.173.333 euros dirixidos á introdución de melloras nas zonas comerciais de zonas turísticas, incluídas actuacións no marco deste investimento en novas tecnoloxías; a aplicación de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia enerxética; procesos eficientes desde o punto de vista ecolóxico e reciclado e reutilización de residuos; a formación del persoal; unha firma dixital integrada adaptada aos visitantes estranxeiros; e a adaptación dos espazos públicos para mellorar a accesibilidade e a mobilidade.
Os proxectos subvencionables no marco deste Programa incluirán:

a) Gastos relacionados con investimentos na vía pública.
b) Gastos relacionados con actuacións que teñan un impacto na dixitalización do sector comercial.
d) Gastos relacionados coa sustentabilidade e a economía circular.
c) Gastos de formación en idiomas dirixidos a empregados e autónomos do sector comercio.

Os beneficiarios serán:
a) Os municipios que teñan unha poboación superior a 20.000 habitantes, conforme aos datos do Real Decreto en vigor polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal vixente no momento de presentar a solicitude.
b) As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares cando o proxecto estea destinado a poboacións de entre 5.000 e 20.000 habitantes.
c) Exclusivamente naquelas Comunidades Autónomas uniprovinciais (e que carezan de deputación, Consellos e/ou Cabidos), os concellos con poboacións de máis de 5.000 habitantes poderán presentar proxectos directamente.
d) Os municipios que aínda contando cunha poboación inferior a 5.000 habitantes, superen dita cifra tendo en conta a súa poboación flotante, entendendo esta poboación como aquela que viaxa dun lugar a outro, atopándose nese municipio nun momento determinado, independentemente do tempo que leve vivindo no mesmo, non sendo este a súa residencia habitual.

Considerarase que un municipio cumpre coa condición do apartado d) se acredita un incremento do 100 % en polo menos un dos servizos municipais seguintes comparando os mesmos entre un trimestre de tempada baixa cun de tempada alta dentro dun mesmo ano natural:
1.º tonelaxe de recollida de lixo, conforme datos achegados pola empresa municipal ou concesionaria de referido servizo ou,
2.º facturación en consumo eléctrico municipal, conforme datos achegados pola empresa subministradora do devandito servizo ou,
3º facturación en consumo de auga no municipio, conforme datos achegados pola empresa subministradora do devandito servizo.

Ademais das condicións anteriores, as Entidades locais deberán cumprir con polo menos, un dos seguintes criterios para ser considerados, para os efectos da convocatoria, como "zona comercial turística" e, por tanto, posibles beneficiarios:
a) Que teñan polo menos 25.000 pernoitas ao ano; ou
b) Que teñan máis dun 30% de vivendas de segunda residencia; ou
c) Que a porcentaxe de traballadores afiliados á Seguridade Social pertencentes ás CNAEs 45,46 e 47 sexa superior ao 7% de afiliados totais.

O investimento mínimo dependerá do número de habitantes do municipio (Artículo 9) e irá dende os 200.000 euros.


Expresións de interese Expresións de interese