Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

01/01/2022 - 31/12/2023
Programa Investigo
Axudas destinadas á financiación polo Servizo Público de Emprego Estatal, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, do "Programa investigo", de contratación de persoas novas...

01/01/2022 - 31/12/2023
Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas
As subvencións a outorgar para a contratación destinaranse á financiación dos custos laborais das persoas novas traballadoras que, reunindo os requisitos fixados nesta convocatoria, sexan...

01/01/2022 - 31/12/2023
Programa TándEM en entidades do sector público estatal
Proporcionará formación en alternancia co emprego a xente nova de idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos en proxectos inspirados nas escolas taller públicas, centrándose nas capacidades...

31/12/2023 Eido Local
Convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial
O Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021...

07/11/2023
Subvencións para a execución de programas de formación de ámbito estatal, destinados á recualificación de persoas traballadoras que estean ou estiveran incluídas en ERTE
Poderán solicitar subvención: a) Nos programas de formación regulados no artigo 9.a), as empresas que apliquen ou aplicaran a seus traballadores expedientes de regulación temporal de emprego...

28/07/2023
Subvencións para apoiar a cobertura de vacantes en sectores estratéxicos de interese nacional mediante a financiación de accións formativas que inclúan compromisos de contratación de persoas desempregadas para os anos 2022 e 2023
Poderán ser beneficiarias das subvencións: a) As empresas dos sectores estratéxicos sinalados con vacantes a cubrir en centros de traballo radicados en dous ou máis comunidades autónomas e que...

30/09/2022
Axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo
A finalidade deste programa é a concesión de 12,5 millóns de euros en axudas económicas a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en...

15/02/2022 - 15/03/2022
Programa «Experiencias Turismo España»
O obxectivo é impulsar proxectos de redes de actores que desenvolvan experiencias turísticas sostibles, dixitais, integradoras e competitivas en España. O orzamento é de 26.000.000 euros. Desta...

14/02/2022
Programa bono das persoas autónomas
As subvencións para o exercicio económico de 2022 financiaranse, no caso das axudas da liña 1, cun crédito de 500.000 euros, e no caso das axudas da liña 2, cun crédito de 7.500.000 de euros. A...

10/02/2022
Axudas a organismos de investigación e difusión de coñecementos para proxectos de I+D para dar resposta aos retos dos destinos turísticos
Xerar novos coñecementos científicos que supoñan un avance significativo da frontera de coñecemento actual no ámbito turístico mediante investigación orientada á busca de solucións aos principais...

19/01/2022 - 09/02/2022
Axudas públicas a proxectos de colaboración público-privada no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
Proxectos de desenvolvemento experimental  de colaboración público-privada entre entidades empresariais e organismos de investigación. A contía das axudas ou orzamento financiable non...

08/02/2022
Axudas para proxectos de dixitalización de «última milla» en empresas do sector turístico
Preténdese mobilizar aqueles proxectos singulares e transformadores que cubran procesos e produtos facilmente escalables e replicables cunha clara orientación ao usuario final e que conteñan,...

03/02/2022
Subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas novas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega
A convocatoria pública de 11,223 miles de euros ten un réxime de concorrencia non competitiva. A contratación de persoas mozas desempregadas, maiores de 16 e menores de 30 anos, na modalidade de...

03/02/2022
Subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Investigo, de contratación de persoas novas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación
A contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 anos no momento de comezar a relación contractual, polos organismos de investigación e difusión de coñecementos....

31/01/2022
Subvencións á modernización e xestión sostible das infraestruturas das artes escénicas e musicais
As axudas financiaranse cun crédito total de 1.210.064,37 euros en réxime de concorrencia competitiva. Estas axudas están destinadas a cubrir o investimento dedicado á transición verde e...

31/01/2022
Concesión de axudas a pemes, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe de residuos téxtiles recollidos separadamente
Polo procedemento de concorrencia competitiva facendo pública súa convocatoria para os anos 2022 e 2023. Son liñas subvencionables as seguintes: a) Liña 1: Proxectos de construción de novas...

31/01/2022
Concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal por anticipado de gasto para o ano 2022
Polo procedemento de concorrencia competitiva, ás entidades locais e agrupacións de entidades locais de Galicia, para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. ...

31/01/2022
Concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal por anticipado de gasto para o ano 2022 e 2023
En réxime de concorrencia non competitiva ás entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia que teñan asumida a competencia de prestar os servizos de...

Expresións de interese Expresións de interese