Atrás

Acordos do Consello de Ministros do 27 de decembro

Atrás
27/12/2023

Acordos do Consello de Ministros do 27 de decembro

 • Compromisos PRTR (C2, I4; C3, I1; C7, I1 e C8, I1). Real Decreto polo que se modifica a normativa reguladora e se adaptan ao marco europeo de axudas estatais determinados programas de axudas á rehabilitación enerxética e ás enerxías renovables do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
   
 • Acordo que establece os criterios de aplicación da prórroga para 2024 dos Orzamentos Xerais do Estado vixentes en 2023, formalízase a distribución por tramos e apróbanse medidas de xestión de créditos PRTR en prórroga.

  Deste xeito, o orzamento do Estado prorrogado para 2024 ascende a 380.822 millóns de euros. En relación cos créditos vinculados ao PRTR, no presente Acordo establécese o seguinte:

  Así mesmo, co fin de favorecer ao máximo a absorción dos Fondos Next Generation, e con carácter temporal ata a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado, inclúese como requisito previo o inicio de novos expedientes de gastos asociados a estes fondos que os departamentos ministeriais e os seus organismos adapten os créditos que tiñan prorrogados ao período anual do ano 2024 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, mediante as oportunas transferencias de crédito dos créditos que figuran no orzamento prorrogado aos créditos que se acomodan no dito Plan. En todo caso, poderán rexistrarse as operacións contables do Plan de Recuperación derivadas da aplicación ao orzamento prorrogado de compromisos de gasto e demais operacións contables que teñan a súa orixe en exercicios anteriores, sen necesidade de realizar a adaptación previa. Deste xeito, garántese o desenvolvemento e execución dos fondos europeos durante a prórroga orzamentaria para que sigan sendo unha ferramenta fundamental para dinamizar e modernizar a economía.
   
 • Acordo polo que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, de conformidade co artigo 47 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral de orzamentos, coa fin de que o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana poida financiar unha nova liña de préstamos do ICO para promover o impulso da vivenda social.

  Neste sentido, sinálase en relación a esta Liña de Préstamo ICO para Vivenda Social (un dos Fondos previstos na Adenda):

  O Consello de Ministros autorizou un acordo polo que se autorizan os límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, de conformidade co artigo 47 da Lei xeral de orzamentos, co fin de que o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana poida financiar unha nova liña de préstamos do ICO para promover o impulso da vivenda social.

  O obxectivo desta autorización é permitir a financiación das comisión de xestón e administración recollidas no convenio a subscribir por parte do Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana e o Instituto de Crédito Oficial (ICO), co fin de implantar unha nova liña de préstamos para o impulso da vivenda social, cunha dotación de 4.000 millóns de euros do tramo de préstamos incluídos no novo Investimento C2.I7, desenvolvido na Adenda ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

  Deste xeito, o Goberno e o ICO asinarán un acordo de execución, cuxa entrada en vigor constitúe o Fito L4, con data de referencia para o cuarto trimestre de 2023, vinculado ao segundo tramo de achega económica das axudas en concepto de préstamos do PRTR.

  Deste xeito, a devandita medida implantarase mediante un convenio entre o Ministerio e o ICO no que se estableza a tipoloxía e condicións dos préstamos que terán a condición de actuacións subvencionables e se asegure o cumprimento dos requisitos establecidos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR).

  Pola súa banda, o impacto económico do convenio asumido polo Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana correspóndelle ás comisións de xestión e administración a aboar ao ICO e ascende a 10 millóns de euros. Este importe atenderase con cargo á partida orzamentaria “Gastos da liña Vivenda Social do ICO”, ​​segundo o seguinte detalle:

  Ano        Compromiso máximo a adquirir (€)
  2024       1.400.000
  2025       2.600.000
  2026      6.000.000
  Total     10.000.000


  Dado que esta aplicación non está contemplada nos Orzamentos Xerais do Estado para 2023, e para poder facer fronte ao gasto correspondente ás anualidades 2024 a 2026, de conformidade co artigo 47 da Lei de orzamentos xerais, o Consello de Ministros autorizou a límites dos compromisos máximos de gasto para os exercicios orzamentarios mencionados.

 • Compromisos PRTR (C22, I5). Acordo que ten en conta a prórroga e ampliación da declaración de emerxencia das actuacións a realizar nos centros de migración da Casa de Madres, demolición e nova construción do Colexio de León e da Casa del Mar (6a planta) das Islas Canarias.
   
 • Compromisos PRTR (C19, I1). Acordo polo que se modifica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de novembro de 2022, polo que se autoriza a proposta de distribución territorial de fondos, por importe de 50.000.000 euros, para a formación en competencias dixitais de nenas e nenos e adolescentes en situación de vulnerabilidade, para as comunidades autónomas e cidades susceptibles de ser beneficiarias no marco do programa “Competencias dixitais para a infancia (CODI)” do PRTR.