Atrás

As axudas públicas a eventos profesionais para a internacionalización das industrias culturais e creativas

Atrás
01/03/2024

As axudas públicas a eventos profesionais para a internacionalización das industrias culturais e creativas

As axudas públicas a eventos profesionais para a internacionalización das industrias culturais e creativas teñen por obxecto financiar as persoas xurídicas que presenten proxectos de promoción da internacionalización das industrias culturais e creativas do noso país, así como para consolidar a imaxe de España como referencia cultural no seu respectivo ámbito de actuación. Estas axudas, dotadas cunha partida orzamentaria de 1.862.000,00 €, enmárcanse no Investimento 1 do Compoñente 24 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Estas axudas buscan impulsar o crecemento do sector cultural español no exterior, apoiando o acceso e a participación das súas empresas e profesionais nos mercados internacionais. A convocatoria está destinada a financiar a organización de plataformas, foros, eventos, congresos, feiras, festivais, congresos ou encontros de carácter profesional e de repercusión internacional relacionados coas industrias culturais e creativas, tanto no territorio español como no estranxeiro. Como requisito: todas as actividades propostas deben ter impacto internacional e alto interese cultural e profesional. O importe individualizado de cada unha das axudas cubrirá a necesidade de financiamento declarada polo solicitante e non poderá superar os 60.000 euros. Cada interesado indicará no seu orzamento do proxecto o importe da axuda que solicite ata o dito importe. O importe da axuda non poderá ser, en ningún caso, de tal contía que supere o 80 % do custo total do proxecto. Poderán optar ás microempresas, pequenas e medianas empresas, de nacionalidade española, de calquera Estado membro da Unión Europea ou dos Estados asinantes do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que teñan a súa residencia fiscal en España e estean legalmente constituídas ao remate do prazo de presentación de solicitudes. Quedan excluídas da convocatoria as persoas físicas, aínda que estean inscritas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, as Administracións Públicas, os seus organismos autónomos, as empresas públicas e outros entes públicos, as entidades sen ánimo de lucro, así como as agrupacións de interese económico (A.I.E.). comunidades de bens (C.B.) e unións empresariais temporais (U.T.E). O prazo de presentación de solicitudes vai do 1 ao 21 de marzo de 2024. As solicitudes presentaranse exclusivamente a través da Sede Electrónica do Ministerio de Cultura.