Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas a actuacións integrais da cadea industrial do vehículo eléctrico e conectado dentro do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica no sector do Vehículo Eléctrico e Conectado ( PERTE VEC)

Atrás
03/06/2022

Axudas a actuacións integrais da cadea industrial do vehículo eléctrico e conectado dentro do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica no sector do Vehículo Eléctrico e Conectado ( PERTE VEC)

Estas axudas serán de ámbito nacional, aínda que os proxectos primarios dentro da liña “Axudas rexionais ao investimento” deberán localizarse en zonas xeográficas susceptibles de axuda rexional de acordo co mapa de axudas de finalidade rexional de España.

Liñas de actuación, tipos de proxectos primarios e conceptos de gasto financiable:

 • Liña de investigación, desenvolvemento e innovación: proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental, e proxectos de innovación en materia de organización e procesos.
 • Liña de innovación en sustentabilidade e eficiencia enerxética: Investimentos con carácter innovador destinadas á protección do medio ambiente e/ou Investimentos con carácter innovador en medidas de aforro enerxético ou eficiencia enerxética. Consideraranse aqueles investimentos destinados a melloras que permitan lograr un nivel máis elevado de eficiencia enerxética nos procesos de produción da entidade.
 • Liña de axudas rexionais ao investimento. Os proxectos primarios enmarcados nesta liña deberán desenvolverse por unha única entidade e nunha única localización.
 • Axudas á formación: proxectos primarios dentro do bloque transversal de Formación. Serán susceptibles de axuda os proxectos primarios dentro do bloque de formación que estean ligados ao Plan integral de formación en habilidades de xestión, dixitalización e xeración de ecosistemas innovadores na cadea de valor do vehículo eléctrico e conectado vinculado a centros específicos de formación do sector.

Beneficiarios: agrupacións sen personalidade xurídica propia que establecesen con anterioridade un acordo de agrupación. Adicionalmente, as entidades que conformen esta agrupación (persoas xurídicas, públicas ou privadas, legalmente constituídas en España) deberán reunir os seguintes requisitos:

1.º Estar organizada en torno ao sector industrial de automoción cunha combinación, como mínimo de 5 entidades xurídicas diferenciadas .

2.º Das entidades que formen parte da agrupación, polo menos una delas, pertencerá ao CNAE 291 (Fabricación de vehículos de motor), e outra pertencerá ao CNAE 293 (Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor). O resto de entidades deberán desenvolver actividades das incluídas no Anexo I da Orde de bases.

3.º A agrupación debe estar integrada, polo menos, por un 40% de pemes.

4.º Deberán contar coa colaboración de, polo menos, un provedor de tecnoloxía e/ou coñecemento.

5.º Deberán ter implantación nun ámbito xeográfico que abarque polo menos a dúas CCAA.

Orzamento total da liña de axudas: o orzamento máximo das axudas para conceder baixo esta orde para o período 2021-2023 será dun total de 2.975 M€, dos cales 1.425 M€ serán en forma de préstamo e 1.550 M€ en forma de subvencións.

Os límites e intensidades máximos de axuda a conceder calcularanse para cada proxecto primario e entidade beneficiaria dentro da agrupación. Para cada proxecto primario e entidade beneficiaria dentro da agrupación, o financiamento total a conceder, préstamo nominal máis subvención, será como máximo do 80 % sobre o orzamento financiable, salvo para a liña de axudas rexionais ao investimento que será do 75 %.

 • Límites máximos á contía das axudas concedidas por empresa e proxecto primario:
 • Proxectos predominantemente de investigación industrial: 30.000.000 euros .
 • Proxectos predominantemente de desenvolvemento experimental: 22.500.000 euros .
 • Proxectos de innovación en organización e procesos: 11.250.000 euros.
 • Estudos de viabilidade previos á investigación industrial:11.250.000 euros.
 • Para os proxectos de protección do medio ambiente: 22.500.000 euros
 • Para os proxectos de eficiencia enerxética: 15.000.000 euros.
 • Para as axudas rexionais ao investimento: o importe que resulte do cálculo de importe máximo da axuda por entidade beneficiaria dentro da agrupación, de acordo co establecido no artigo 2, punto 20, do Regulamento (UE) Non 651/2014 do 17 de xuño de 2014

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese