Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para a elaboración de proxectos piloto de planes de acción local da Axenda Urbana Española

Atrás
14/10/2021

Axudas para a elaboración de proxectos piloto de planes de acción local da Axenda Urbana Española

a) Dotar ao proceso de implementación da Axenda Urbana Española de Planes de Acción a escala local que permitan aterrar de forma efectiva e en ditos territorios os obxectivos de sustentabilidade social, económica e medioambiental en súas políticas específicas de desenvolvemento urbano.
b) Poder servir de modelo e guía, como experiencias piloto, para que outras Entidades Locais interesadas podan elaborar seus propios Planes de Acción con certezas e eficacia, en prazos razoablemente curtos.
c) Dispor dun esmílleo de proxectos e actuacións concretas que podan ser abordadas materialmente e que visibilicen o potencial da Axenda Urbana Española para traballar nas áreas urbanas de calquera municipio, independentemente do tamaño, de maneira transversal e integrada, con visión estratéxica e a través dun modelo de gobernanza que garante a máis ampla participación, con independencia do horizonte temporal previsto, das fontes de financiación dispoñibles e da confluencia de actores diferentes.
Actuacións concretas cun enfoque integrado que engloba:
– A ordenación do territorio e o uso racional do solo.
– O modelo de cidade e a revitalización da cidade existente, evitando a dispersión urbana.
– A necesidade de atender aos impactos do cambio climático dende os fenómenos urbanos.
– A xestión sostible dos recursos e a economía circular.
– O fomento da proximidade e dunha mobilidade sostible.
– A busca da equidade e unha maior cohesión social.
– O impulso da economía urbana.
– A garantía do acceso á vivenda.
– O impulso da innovación dixital.
– A necesaria mellora dos instrumentos de intervención existentes na actualidade.
 
Os beneficiarios dos 20 millóns de euros en axudas serán:
 
a) As Entidades Locais, entendendo por tales os Municipios, con independencia de seu tamaño e poboación, e as Deputacións Provinciais, os Cabildos e Consellos Insulares.
b) As agrupacións de Entidades Locais que, cun número mínimo de dous, estean constituídas conforme ao artigo 11.3 da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 67 do Real Decreto-lei 36/2020, de 30 de decembro e acorden elaborar un mesmo Plan de Acción que teña como obxecto a defensa de intereses territoriais, culturais, sociais, medioambientais ou económicos comúns que permitan identificalas como áreas funcionais con características homoxéneas, formen parte ou non dunha mesma provincia ou Comunidade Autónoma. (ver requisitos no artigo 3 apartado 2 da Orde)
 
O importe das axudas consistirá nunha cantidade fixa por beneficiario identificado de conformidade coas bases desta convocatoria, tendo en conta os diferentes tramos de poboación segundo as cifras oficiais do Padrón referidas a 1 de xaneiro de 2020 e publicadas polo INE.
1) Menos de 5.000 habitantes: 50.000 euros.
2) Entre 5.001 e 20.000 habitantes: 100.000 euros.
3) Entre 20.001 e 50.000 habitantes: 150.000 euros.
4) Entre 50.001 e 100.000 habitantes: 200.000 euros.
5) Entre 100.001 e 300.000 habitantes: 250.000 euros.
6) Máis de 300.001 habitantes: 300.000 euros.
7) As Deputacións Provinciais e as agrupacións de Entidades Locais asimilaranse ao tramo que corresponda en función da poboación que resulte beneficiada polo Plan de Acción proposto.

Expresións de interese Expresións de interese