Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas públicas a proxectos en liñas estratéxicas, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023

Atrás
05/07/2022

Axudas públicas a proxectos en liñas estratéxicas, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023

As axudas obxecto destas bases están destinadas a financiar proxectos de investigación industrial en colaboración entre empresas e organismos de investigación coa finalidade de dar resposta aos desafíos identificados nas prioridades temáticas (topics), que se determinen nas convocatorias, e nos que se valore o solapamento entre disciplinas a nivel metodolóxico, conceptual ou teórico. Preténdese dar impulso aos avances no campo de aplicación ao que se dirixen os proxectos, tanto no ámbito científico como no desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.

Beneficiarios: Poderán ter a condición de beneficiarios ao amparo desta orde as categorías contempladas a continuación:

  • Organismos públicos de investigación definidos no artigo 47 da Lei 14/2011, do 1 de xuño.
  • Universidades públicas e os seus institutos universitarios, de acordo co previsto na Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, que estean rexistradas no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos, creado polo Real Decreto 1509/2008, do 12 de setembro, polo que se regula o Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.
  • Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme ao establecido no Real Decreto 279/2016, do 24 de xuño, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica ou sanitaria e normas complementarias.
  • Outros centros públicos de I+D+i, con personalidade xurídica propia, que nos seus estatutos ou na normativa que os regule ou no seu obxecto social teñan a I+D+i como actividade principal.
  • Centros Tecnolóxicos de ámbito estatal e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal que estean inscritos no rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os Centros Tecnolóxicos e os Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal e créase o Rexistro de tales Centros.
  • Universidades privadas con capacidade e actividade demostrada en I+D+i.
  • Centros privados de I+D+i, con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro que teñan definida nos seus estatutos ou na normativa que os regule ou no seu obxecto social á I+D+i como actividade principal.
  • Empresas, entendendo como tales a toda sociedade mercantil, independentemente da súa forma xurídica, que de forma habitual exerza unha actividade económica dirixida ao mercado.
  • Asociacións empresariais sectoriais.
  • As agrupacións de interese económico ( AIE) non poderán ser beneficiarias destas axudas

A contía máxima destinada a financiar esta convocatoria é de 70.000.000 de euros, sendo 35.000.000 de euros en forma de subvención e 35.000.000 de euros en forma de préstamo. O orzamento mínimo do proxecto será de 400.000 euros e máximo de 2.000.000 de euros. O proxecto obxecto de axuda deberá pertencer á categoría de investigación industrial. A intensidade máxima das axudas que se poderán conceder para proxectos de investigación industrial será do 50 por cento do custo  financiable.

Poderán aumentarse, ata un máximo do 80 por cento, as intensidades básicas de axuda fixadas no apartado 1 para proxectos de investigación industrial na seguinte forma:

a) Cando as axudas concédanse a PEME, a intensidade máxima de axuda poderá incrementarse en 10 puntos porcentuais para as medianas empresas e 20 puntos porcentuais para as pequenas empresas.

b) Ata a intensidade máxima de axuda do 80 por cento dos custos subvencionables, poderá engadirse unha bonificación de 15 puntos porcentuais nos seguintes casos:

1.º O proxecto implica a colaboración efectiva entre polo menos dúas empresas independentes entre si e se se cumpren, ademais, as condicións seguintes: i. Unha empresa non poderá correr por si soa con máis do 70 por cento dos custos subvencionables do proxecto de colaboración. ii. En calquera caso, o proxecto debe contar coa colaboración de polo menos unha PEME ou ser levado a cabo polo menos en dous Estados membros da Unión Europea ou nun Estado membro da Unión Europea e unha Parte Contratante no Acordo do Espazo Económico Europeo.

2.º O proxecto implica a colaboración efectiva entre unha empresa e un ou varios organismos de investigación e cúmprense, ademais, as condicións seguintes: i. O organismo de investigación asume un mínimo do 10 por cento dos custos subvencionables, e ii. Os organismos de investigación teñen dereito a publicar os resultados dos proxectos de investigación, a condición de que se deriven directamente da investigación realizada por eles.

3.º Os resultados do proxecto difúndense amplamente por medio de conferencias, publicacións, bases de acceso aberto ou programas informáticos gratuítos ou de fonte aberta.

En calquera caso, a contía das axudas non poderá superar os 20 millóns de euros por entidade e por proxecto, expresados en equivalente de subvención bruta.

A presentación telemática da solicitude realizarase a través do enchemento do formulario electrónico dispoñible na sede electrónica do Ministerio de Ciencia e Innovación.


Expresións de interese Expresións de interese