Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Concesión de axudas no marco da Acción Estratéxica en Saúde do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o período 2021-2023

Atrás
08/11/2022

Concesión de axudas no marco da Acción Estratéxica en Saúde do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o período 2021-2023

144 millóns de euros para actuacións que teñan como finalidade responder as prioridades en saúde da cidadanía, tanto nos aspectos preventivos, diagnósticos,  curativos, rehabilitadores e paliativos das enfermidades como na xeración de evidencia científica, como unha das bases da calidade asistencial e preventiva do  SNS e das empresas relacionadas co sector, xogando un papel crave na vertebración do sistema público de I+D+i en Biomedicina e Ciencias da Saúde.

Poderán obter a condición de beneficiarias nas convocatorias efectuadas ao amparo desta orde as persoas físicas nos termos que as mesmas establezan. Así mesmo, poderán ser beneficiarias as entidades que desenvolvan actividades de I+D+i en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde, conforme a unha das seguintes tipoloxías de centros:

1.º Os institutos de investigación sanitaria acreditados por orde ministerial ( IIS).

2.º As entidades e institucións sanitarias públicas con actividade clínico asistencial: hospitais, centros de atención primaria, outros centros asistenciais distintos dos anteriores con licenza de actividade sanitaria expedida pola autoridade competente.

3.º As entidades e institucións sanitarias públicas sen licenza de actividade sanitaria, pero con actividade de I+D+i demostrable na área de coñecemento de Saúde Pública.

4.º As entidades e institucións sanitarias privadas, con licenza de actividade sanitaria, vinculadas ou concertadas ao  SNS, que cumpran coas condicións recollidas na lei 14/1986, do 25 de abril.

5.º Os  OPI definidos no artigo 47 da Lei 14/2011, do 1 de xuño.

6.° As universidades públicas e as universidades privadas con capacidade e actividade demostrada en I+D, de acordo co previsto na vixente Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

7.º Centros tecnolóxicos de ámbito estatal e centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal que estean inscritos no Rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro.

8.° Outros centros públicos de I+D, de investigación e de difusión de coñecementos e de infraestruturas de investigación, con personalidade xurídica propia, diferentes dos  OPI, vinculados ou dependentes da Administración Xeral do Estado ou do resto das Administracións públicas e os seus organismos, calquera que sexa a súa forma xurídica, sempre que nos seus Estatutos, na normativa que os regule, ou no seu obxecto social, teñan definida entre as súas actividades a I+D+i en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde.

9.° As entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro que realicen e/ou xestionen actividades de I+D, xeren coñecemento científico ou tecnolóxico ou faciliten a súa aplicación e transferencia.

10.º Os consorcios públicos e os consorcios públicos estatais con actividade en I+D+i en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde.

11.º Outras unidades da Administración sanitaria.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese