Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Convocatoria de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para apoiar aos centros de rescate depositarios de espécimes vivos decomisados que contribúan á conservación das especies ameazadas de fauna e flora silvestres polo seu comercio ilegal incluídas no Convenio CITES

Atrás
24/11/2021

Convocatoria de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para apoiar aos centros de rescate depositarios de espécimes vivos decomisados que contribúan á conservación das especies ameazadas de fauna e flora silvestres polo seu comercio ilegal incluídas no Convenio CITES

Os 4 millóns de euros en axudas concederanse para a execución de proxectos en apoio á implementación da Reforma 1 do compoñente 4, dirixida á conservación da biodiversidade terrestre e mariña. En particular, estas actividades contribuirán a garantir a aplicación das medidas derivadas do Convenio CITES e ao logro de seus obxectivos: garantir que ese comercio non prexudica ao estado de conservación das especies e as súas posibilidades de supervivencia a longo prazo. En concreto, plantexase consolidar a rede de centros de rescate CITES, para evitar que os animais decomisados a infractores queden de novo baixo súa custodia pola falta de capacidade nos centros actuais. Proxectos enmarcados no Compoñente 4, investimento 2, cunha intensidade de axudas de ata o 95% e co límite de 200.000 euros.

Estes proxectos contenderán as seguintes tipoloxías de accións:

  • Rescate e acollida de espécimes de especies incluídas nos apéndices I, II e III do Convenio CITES e nos anexos A, B e C do Regulamento (CE) 338/1997.
  • Rehabilitación e reintroducción dos espécimes depositados, baseada en directrices internacionais e a través dos correspondentes protocolos de actuación e actualización de protocolos, en caso necesario.
  • Mantenimento e actualización do Inventario de Espécimes depositados con datos sobre identificación, estado sanitario; así como o correcto estado das instalacións, adaptadas ás necesidades das especies e o necesario nivel de benestar animal para os espécimes depositados.
  • Realización de campañas educativas e de prevención, así como outras accións para sensibilizar e informar ao público sobre o tráfico ilegal de especies protexidas e o Plan de Acción español contra o tráfico ilegal e o furtivismo internacional de especies silvestres (Plan TIFIES), en relación coas especies do Convenio CITES.

 

Beneficiarios:

a) Entidades e organizacións sen ánimo de lucro.

b) Organismos públicos de investigación da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas.

c) Universidades públicas e seus Institutos universitarios que estean inscritas no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

d) Colexios profesionais.

e) Administracións públicas.

f) Sociedades de capital, as cooperativas e as sociedades de persoas (regular colectiva e comanditaria simple).

g) Outras persoas xurídicas, públicas ou privadas.

h) Agrupacións de persoas xurídicas, públicas ou privadas que, aínda carecendo de personalidade xurídica, podan levar a cabo os proxectos obxecto de subvención.


Expresións de interese Expresións de interese