Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Convocatoria para o ano 2022 do procedemento de concesión de axudas destinadas ao "Programa Tecnolóxico Aeronáutico", do Programa Estatal para Catalizar a Innovación e o Liderado Empresarial do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023

Atrás
14/07/2022

Convocatoria para o ano 2022 do procedemento de concesión de axudas destinadas ao "Programa Tecnolóxico Aeronáutico", do Programa Estatal para Catalizar a Innovación e o Liderado Empresarial do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023

Os proxectos obxecto de axuda da presente convocatoria serán proxectos de I+D empresarial en cooperación, segundo o establecido nos artigos 2.2. c) e 10.2 da Orde CNU/373/2022, do 26 de abril. Ademais, deberán encadrarse nun dos retos tecnolóxicos seguintes:

  1. Tecnoloxías enfocadas á redución de emisións: avión cero emisións
  2. UAS. Desenvolvemento dunha base tecnolóxica que permita á industria aeronáutica nacional posicionarse como un referente no campo dos avións non tripulados, intelixentes e sistemas conectados.
  3. Impulsar as bases tecnolóxicas que permitan ao sector aeronáutico nacional manter a capacidade de desenvolvemento de sistemas que sirvan para manter as capacidades nacionais no deseño, desenvolvemento, produción e certificación dun avión completo.
  4. Fabricación intelixente e avanzada: Dixitalización Desenvolvo de tecnoloxías de fabricación avanzadas de alto valor engadido

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios das axudas contempladas na presente convocatoria as agrupacións de persoas xurídicas definidas no artigo 5.1 da da Orde CIN/373/2022 do 26 de abril, que poidan levar a cabo proxectos en cooperación.

  • PTA GRANDES EMPRESAS: os proxectos subvencionables deberán ter un orzamento elixible mínimo de 4.500.000 euros e máximo de 12.000.000 euros. O orzamento elixible mínimo por empresa será de 500.000 euros no caso de gran e mediana empresa e de 250.000 euros no caso da pequena empresa. Os proxectos deberán ser plurianuais e parte dos mesmos deberán realizarse no ano 2022, en todo caso, deberase solicitar axuda para 2022. Os proxectos deberán finalizar o 30 de xuño de 2025.
  • PTA PEMES: os proxectos subvencionables deberán ter un orzamento elixible mínimo de 2.000.000 euros e máximo de 5.000. Os proxectos deberán ser plurianuais e parte dos mesmos deberán realizarse no ano 2022, en todo caso, deberase solicitar axuda para 2022. Os proxectos deberán finalizar o 31 de decembro de 2023 ou o 31 de decembro de 2024.
  • PTA GRANDES PROXECTOS ESTRATÉXICOS: Os proxectos subvencionables deberán ter un orzamento elixible mínimo de 20.000.000 euros e máximo de 35.000.000 euros. O orzamento elixible mínimo por empresa será de 1.000.000 euros no caso de gran e mediana empresa e de 500.000 euros no caso da pequena empresa. Os proxectos deberán ser plurianuais e parte dos mesmos deberán realizarse no ano 2022, en todo caso, deberase solicitar axuda para 2022. Os proxectos deberán finalizar o 30 de xuño de 2025.

Admitiranse os seguintes custos directos de execución:

a. Custos de persoal: Os custos relacionados cos investigadores, técnicos e demais persoal auxiliar, na medida en que estean dedicados ao proxecto ou actividade pertinente. Poderán imputarse gastos ao proxecto tanto de persoal con contrato laboral como de persoal autónomo socio da empresa.

b. Custos de instrumental e material inventariable, na medida e durante o período en que se utilice para o proxecto; no caso de que o instrumental e o material non se utilicen en toda a súa vida útil para o proxecto, unicamente consideraranse subvencionables os custos de amortización correspondentes á duración do proxecto, calculados de acordo cos principios contables xeralmente aceptados.

c. Custos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas ou obtidas por licenza de fontes externas en condicións de plena competencia, así como os custos de consultaría e servizos equivalentes destinados de maneira exclusiva ao proxecto.

d. Os gastos xerais e outros gastos de explotación adicionais, incluídos os custos de material, subministracións e produtos similares, que se deriven directamente do proxecto.

e. O gasto derivado do informe realizado por un auditor, inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas, ata 1.500 euros por beneficiario e anualidade.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese