Atrás

PERTE DE MICROELECTRÓNICA E SEMICONDUCTORES

Atrás
25/05/2022

PERTE DE MICROELECTRÓNICA E SEMICONDUCTORES

Imagen Principal

Os Ministerios de Ciencia e Innovación ( MCINN); Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital ( MINECO) e Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ( MINCOTUR) xestionarán os 12.250 millóns de euros do PERTE Chip. O obxectivo é desenvolver as capacidades de deseño e produción da industria de microelectrónica e semiconductores do noso país de maneira que se xere un importante efecto multiplicador no conxunto da economía española.

O proxecto ten unha aproximación baseada en sete principios presentes ao longo de todas as súas actuacións:

 1. Vocación de longo prazo
 2. Priorización: un sector tan intensivo en capital e en coñecemento require investimentos moi elevados que aseguren o impacto nunha cadea de valor global e altamente competitiva.
 3. Avance por etapas: o elevado risco tecnolóxico e o volume dos investimentos fai imprescindible implementar unha planificación que permita un avance certeiro e coordinado ao longo de cada unha das fases.
 4. Liderazgo técnico: o sector dos semiconductores é unha das industrias de maior complexidade tecnolóxica. Por iso, é preciso que o PERTE lidérese desde unha perspectiva técnica que prepondere sobre decisións doutra índole.
 5. Colaboración público-privada
 6. Carácter Integrado: o proxecto preséntase como unha iniciativa integrada que abarca toda a cadea de valor da industria de semiconductores.
 7. Aliñamento coa Lei Europea de Chips.

ACTIVOS ESTRATÉXICOS PARA O DESPREGAMENTO DO PERTE:

 • O RISC-V: RISC-V abre a porta para que Europa e o mundo deseñen e constrúan tecnoloxía de microprocesadores autóctona dirixida a un ecosistema de software común.
 • Actores: destaca o Centro Nacional de Supercomputación ( BSC- CNS), centro de referencia internacional neste campo.

•    A fotónica integrada: perfílase como unha área tecnolóxica de medio-longo prazo que pode servir de ponte entre as tecnoloxías actuais e as futuras tecnoloxías cuánticas .

 • Actores: Universidade Politécnica de Valencia, a Universidade de Vigo ou a Universidade Politécnica de Madrid.

•    Os chips cuánticos: a computación cuántica utiliza os principios da mecánica cuántica e permite realizar unha multitude de operacións simultáneas e incrementar o rendemento de procesado e seguridade da información. O Goberno de España aprobou en 2021 o plan Quantum Spain, co obxectivo de impulsar a computación cuántica en España e reforzar o sistema de computación español. Unha parte fundamental deste plan consiste na construción de chips cuánticos. Galicia participa en Quantum Spain a través do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e a Universidade de Santiago de Compostela .

 • Actores: o grupo investigador en tecnoloxías de computación cuántica como o Instituto de Ciencias Fotónicas ( ICFO), o CSIC, o BSC- CNS ou a Universidade Politécnica de Madrid ou o IFAE.

•    A rede de salas brancas de micro e nanofabricación: España conta cunha Infraestrutura Científica e Técnica Singular ( ICTS) específica de microelectrónica constituída pola Rede de salas brancas de micro e nanofabricación ( MICRONANOFABS).

•    Sectores tractores: automoción , máquina-ferramenta , así como sectores tecnolóxicos, como as telecomunicacións, a industria aeroespacial, o material de defensa, o transporte ferroviario ou a construción de infraestruturas.

ESTRUTURA

A)           PRIMEIRO EIXO - REFORZO DA CAPACIDADE CIENTÍFICA

 

ACTUACIÓN 1. DESENVOLVEMENTO DE I+D+i SOBRE MICROPROCESADORES DE VANGARDA E DE ARQUITECTURAS ALTERNATIVAS

 • Obxectivo: potenciar a I+D+i en torno ao deseño de microprocesadores de vangarda e de arquitecturas alternativas, como, por exemplo, o RISC-V de maneira que se avance en futuras xeracións de chips. Deberá incluír, entre outros, aceleradoras, que incrementen o rendemento de computación, pero tamén procesadores de propósito xeral, co obxectivo de que teñan un baixo consumo enerxético e un alto grao de integración para así lograr un maior uso en aplicacións transversais como no segmento de automoción, IoT ou dispositivos portátiles.
 • Ministerios competentes: MCINN e MINECO.
 • Orzamento: 475 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento de financiamento: subvención.

ACTUACIÓN 2. DESENVOLVEMENTO DE I+D+i EN FOTÓNICA INTEGRADA

 • Obxectivo: acelerar a investigación, desenvolvemento e innovación na área da fotónica integrada, apoiándose nas empresas, centros de investigación e universidades de referencia neste campo.
 • Orzamento: 150 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento de financiamento: subvención.

ACTUACIÓN 3. DESENVOLVEMENTO DE I+D+i EN DESENVOLVEMENTO DE CHIPS CUÁNTICOS

 • Obxectivo: avanzar na seguinte xeración de chips cuánticos da man das empresas, centros de investigación e universidades de referencia neste campo.
 • Orzamento:40 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento de financiamento: subvención ou préstamo.

ACTUACIÓN 4. LIÑA DE FINANCIAMENTO Ao LPCEI DE MICROELECTRÓNICA E TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN ( IPCEI ME- TC)

 • Obxectivo: habilitar unha liña de financiamento para o IPCEI ME- TC. Adicionalmente, poderanse considerar outras actividades e proxectos.
 • Orzamento: 500 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación e Compoñentes C12.I2 e C15.I5 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia).
 • Período: 2022-2027.
 • Instrumento de financiamento: subvención ou préstamo.

B)           SEGUNDO EIXO - ESTRATEXIA DE DESEÑO

ACTUACIÓN 5. CREACIÓN DE EMPRESAS FABLESS DE DESEÑO DE MICROPROCESADORES DE VANGARDA E DE ARQUITECTURAS ALTERNATIVAS

 • Obxectivo: constituír empresas fabless cunha escala tal que sexan capaz de deseñar microprocesadores de vangarda ou que utilicen arquitecturas alternativas, como, por exemplo, RISC-V con viabilidade de mercado. A iniciativa non ha de centrarse unicamente en nutrir as capacidades HPC europeas para cubrir as demandas de Intelixencia Artificial ou Machine Learning, senón que pode e debe estender o seu campo de actuación a outros sectores máis transversais da industria, como o IoT, a automoción (5 G), ou o edge computing, entre outros.
 • Orzamento: 950 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento de financiamento: subvención (Contrato ou encargo, MDI, achega de capital).

ACTUACIÓN 6. CREACIÓN DE LIÑAS DE PILOTOS DE PROBAS

 • Obxectivo: construír liñas pilotos de probas de semiconductores en España para que tanto a comunidade científica como empresas de deseño e fabricantes poidan validar os seus prototipos ao longo de todas as fases da cadea de valor de fabricación do microprocesador, cubrindo experimentación, probas, optimización de maquinaria, encapsulado ou ensamblado, entre outros. Desta maneira, búscase acelerar ao máximo os tempos entre as diferentes fases de I+D+i, deseño e fabricación de semiconductores ao poder obter un feedback rápido.
 • Orzamento: 300 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento: subvención.

ACTUACIÓN 7. CREACIÓN UNHA REDE DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEMICONDUCTORES

 • Obxectivo: formar o capital humano e adquirir o coñecemento necesario para sustentar a crecente demanda nacional da industria de semiconductores. Para iso proponse: A creación dunha Rede nacional de educación, formación e capacitación en materia de semiconductores á que poderán adherirse as universidades, centros de investigación ou empresas que sexan referentes no sector dos semiconductores. Desenvolvemento dun procedemento para designar candidatos a formar parte da Rede europea de centros de competencias en materia de semiconductores previstas pola Lei Europea de Chips. O centro (ou centros) elixido exercerá como vínculo entre a Rede europea e a Rede nacional nos termos nos que se establezan a nivel UE.
 • Orzamento: 80 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento: subvención (convenio, encargo, subvención, outros).

C)           TERCEIRO EIXO - CONSTRUCIÓN DE PLANTAS DE FABRICACIÓN EN ESPAÑA

ACTUACIÓN 8. DISPOÑER DE CAPACIDADE DE FABRICACIÓN POR BAIXO DOS 5 NANÓMETROS

 • Obxectivo: dispoñer de capacidade de produción a gran escala de semiconductores de vangarda por baixo dos 5 nanómetros en España, idealmente en modalidade foundry, ou nalgunha das súas integracións.
 • Orzamento: 7.249 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento: achega de capital (contrato ou encargo, MDI, achega de capital).

 

ACTUACIÓN 9. DISPOÑER DE CAPACIDADE DE FABRICACIÓN POR ENCIMA DOS 5 NANÓMETROS

 • Obxectivo: dispoñer de capacidade de produción en masa de semiconductores de prestacións medias, por encima dos 5 nanómetros en España, idealmente en modalidade foundry, ou nalgunha das súas integracións.
 • Orzamento: 2.100 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento: achega de capital (contrato ou encargo, MDI, achega de capital).

D)           CUARTO EIXO - DINAMIZACIÓN DA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN TIC ESPAÑOLA

ACTUACIÓN 10. ESQUEMA DE INCENTIVOS Á INDUSTRIA MANUFACTUREIRA TIC

 • Obxectivo: fortalecer produción interna da industria de fabricación de produtos electrónicos (manufactura TIC) para que exerza de sector tractor sobre a industria dos semiconductores e absorba parte da súa produción, xa sexa mediante a instalación de nova capacidade ou mediante a mellora da eficiencia e competitividade de instalacións existentes. O ámbito de aplicación das actuacións estenderase á industria manufactureira TIC, así como electrónica de consumo, podendo enfocarse á atracción de fabricación de sistemas complexos, como é o caso dos computadores persoais.
 • Orzamento: 200 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento: Subvención ou préstamos.

ACTUACIÓN 11. CREACIÓN DUN FONDO DE CHIPS

 • Obxectivo: despregar un instrumento para financiar startups, scaleups e outras pemes innovadoras do sector dos semiconductores español. Utilizando a información do Informe sectorial e outros estudos, identificaranse as liñas tecnolóxicas que requiran apoio estratéxico: desde deseño, a fabricación, integración ou fabricación de produtos TIC.
 • Orzamento: 200 millóns de euros (Addenda ao Plan de Recuperación).
 • Período: 2023-2027.
 • Instrumento: achega de capital. O fondo poderá contar con diferentes liñas de financiamento como préstamos, participación en capital, subvencións, capital risco ou outro tipo de financiamento adaptadas ás necesidades da empresa.