Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa de Apoio ao Transporte Sostible e Dixital en concorrencia competitiva

Atrás
28/06/2022

Programa de Apoio ao Transporte Sostible e Dixital en concorrencia competitiva

Convócanse axudas por 460 millóns de euros en réxime de concorrencia competitiva para as seguintes liñas de actuación:

  • LIÑA DE ACTUACIÓN 1. INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA

M1: SISTEMA EUROPEO DE XESTIÓN DEL TRÁFICO FERROVIARIO (ERTMS) A BORDO.

• Obxectivo: instalación do sistema ERTMS no material rodante.

• Orzamento: 12M€

• Intensidade máxima da axuda: 50% dos costes elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 500.000 euros.

• Potenciais beneficiarios: empresas públicas ou privadas.

M2: ACCIÓNS QUE ELIMINEN AS BARRERAS PARA A INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA DE CONFORMIDADE COAS ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDADE (ETIS).

M2.1: SISTEMAS DE REDUCIÓN DE RUIDO EN MATERIAL RODANTE

• Obxectivo: instalación de sistemas de redución de ruído para vagóns mediante a substitución de sistema de freos de fundición por bloques compostos tipo LL en vagóns S e SS.

• Potenciais beneficiarios: Empresas propietarias ou posuidoras de vagóns destinados ao transporte de mercancías. Empresas ferroviarias de transporte de mercancías.

• Orzamento: 1,5 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos costes elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 100.000 euros.

M2.2: INSTALACIÓN DE EIXOS DE ANCHO VARIABLE EN VAGÓNS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

• Obxectivo: instalación de sistemas automáticos de eixos de ancho variable capaces de operar en ancho ibérico estándar (UIC).

• Potenciais beneficiarios: Empresas propietarias ou posuidoras de vagóns destinados ao transporte de mercancías. Empresas ferroviarias de transporte de mercancías.

• Orzamento: 4,5 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos costes elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 500.000 euros.

M2.3: ADAPTACIÓN DE LOCOMOTORAS A VARIAS TENSIÓNS DE TRABALLO

• Obxectivo: adaptación das locomotoras a distintas tensións de traballo, o que permite a interoperabilidade de ferrocarrís de mercancías nas distintas tensións existentes en todo o trazado ferroviario.

• Potenciais beneficiarios: empresas propietarias ou posuidoras de locomotoras destinadas ao transporte de mercancías e empresas ferroviarias de transporte de mercancías.

• Orzamento: 12 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 50% dos costes elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 500.000 euros.

M3: INNOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO EIXO DE ANCHO VARIABLE EN LOCOMOTORAS

•    Obxectivo: innovación, desenvolvemento, integración e homologación de sistemas de eixos de ancho variable en locomotoras de mercadorías.

•    Potenciais beneficiarios: empresas públicas ou privadas.

•    Orzamento: 15 M€.

•    Intensidade máxima da axuda: 50%, que poderá aumentarse ata o 80%.

•    Subvención mínima por proxecto: 500.000 euros.

  • LIÑA DE ACTUACIÓN 2. FOMENTO DA INTERMODALIDADE DO TRANSPORTE

M4: CONSTRUCIÓN, ADAPTACIÓN Ou MELLORA DE CARGADEROS E TERMINAIS INTERMODAIS FERROCARRIL-ESTRADA, E As súas CONEXIÓNS TERRESTRES.

• Obxectivo: construír novas terminais ferroviarias e mellorar as existentes.

• Potenciais beneficiarios: Empresas privadas de calquera sector que dispoñan ou poidan dispoñer dunha terminal ferroviaria de carga en España, conectada á rede ferroviaria de interese xeral ( RFIG). Empresas privadas que obtivesen ou poidan obter unha concesión para operar unha terminal ferroviaria (propiedade dun organismo público ou privado). Empresas públicas que operen unha terminal ferroviaria, incluíndo a xestión e explotación das instalacións.

• Orzamento: 75 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos custos elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 200.000 euros.

  • LIÑA DE ACTUACIÓN 3. MODERNIZACIÓN DE MATERIAL FERROVIARIO DE MERCADORÍAS

M5: ACCIÓNS DE APOIO Á RENOVACIÓN Ou ADECUACIÓN DE VAGÓNS PARA O TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCADORÍAS, INCLUÍDO O NECESARIO PARA O ESTABLECEMENTO DE SERVIZOS DE AUTOESTRADAS FERROVIARIAS:

• Obxectivo: proxectos de adquisición ou adecuación de vagóns destinados ao transporte de mercadorías na rede ferroviaria de interese xeral.

• Potenciais beneficiarios: Empresas propietarias ou posuidoras de vagóns destinados ao transporte de mercadorías.         Empresas ferroviarias de transporte de mercadorías.

• Orzamento: 55 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 50% dos custos elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 2.000.000 euros

M6: ACCIÓNS DE APOIO Á RENOVACIÓN Ou ADECUACIÓN DE MATERIAL TRACTOR FERROVIARIO CON OUTRO MATERIAL QUE UTILICE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, COMO O HIDRÓXENO Ou A ELECTRICIDADE:

• Obxectivo: adquisición de locomotoras e locotractores eléctricos de mercadorías e duais equipadas con baterías de hidróxeno. Remotorización ou adaptación de motores propulsados por combustible diésel a outros propulsados por electricidade e/ou hidróxeno.

• Potenciais beneficiarios: Empresas ferroviarias públicas e privadas de transporte de mercadorías. Empresas propietarias ou posuidoras de material tractor destinado ao transporte de mercadorías.

• Orzamento: 70 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos custos elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 2.000.000 euros.

  • LIÑA DE ACTUACIÓN 4. TRANSPORTE POR ESTRADA SEGURO, SOSTIBLE E CONECTADO

M7: CONSTRUCIÓN E MELLORA DE ZONAS DE APARCAMENTO SEGURAS PARA VEHÍCULOS COMERCIAIS, ASÍ COMO A PROVISIÓN DE SERVIZOS DE INFORMACIÓN:

• Obxectivo: desenvolvemento de novas zonas de aparcamento seguras para camións ( SSTPA) e vehículos comerciais da Rede Nacional de Estradas de España e a mellora das xa existentes.

• Potenciais beneficiarios: empresas públicas ou privadas.

• Orzamento: 25 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos custos elixibles

• Subvención mínima por proxecto: 500.000 euros

M8: SERVIZOS INTELIXENTES DE TRANSPORTE PARA O SECTOR DE ESTRADAS ( ITS) EN CONCESIÓNS DE AUTOESTRADAS DE PEAXE E OUTROS SERVIZOS RELACIONADOS COA SEGURIDADE E CONSERVACIÓN DAS ESTRADAS:

• Obxectivo: mellorar a información e o control das vías de alta capacidade da Rede de Estradas do Estado ( RCE) co fin de detectar incidencias e mellorar a seguridade e o mantemento destas para facer o seu uso máis eficiente.

• Potenciais beneficiarios: Empresas concesionarias de autoestradas de peaxe. Empresas de Explotación e Mantemento Integral de Vías que desenvolvan a súa actividade na rede viaria por xestión indirecta. Empresas concesionarias de autoestradas de 1ª Xeración. Outras empresas que realicen actividades de mantemento, control, auscultación ou explotación na Rede de Estradas do Estado.

• Orzamento: 20 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 30% para obras e instalacións e un 50% para estudos

• Subvención mínima por proxecto: 500.000 euros para proxectos ITS e C- ITS; 100.000 euros para proxectos de implantación de sistemas de iluminación intelixente; e 100.000 euros para proxectos de mellora da seguridade en procedementos de operación e mantemento de estradas.

M9: ACCIÓNS DE APOIO Á IMPLANTACIÓN DA INFRAESTRUTURA DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS PARA VEHÍCULOS PESADOS NA REDE DE ESTRADAS:

• Obxectivo: crear unha rede de estacións de recarga e reposición de hidróxeno renovable accesibles ao público.

• Potenciais beneficiarios: empresas públicas ou privadas.

• Orzamento: 3 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos custos elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 500.000 euros

M10: ACCIÓNS DE APOIO Á RENOVACIÓN Ou ADECUACIÓN DE MEDIOS E MAQUINARIA PARA CONSEGUIR PAVIMENTOS SOSTIBLES:

• Obxectivo: apoiar a renovación de medios e maquinaria para producir pavimentos sostibles mediante a reciclaxe de firmes, a adición de caucho procedente de pneumáticos fóra de uso ou o descenso das temperaturas de mesturas bituminosas quentes por espumación.

• Potenciais beneficiarios: empresas contratistas de conservación e construción de estradas.

• Orzamento: 8,5 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos custos elixibles.

• Subvención mínima por proxecto: 60.000 euros.

  • LIÑA DE ACTUACIÓN 5. SUSTENTABILIDADE DO TRANSPORTE MARÍTIMO E AÉREO

M11: APOIO AO DESPREGAMENTO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN PORTOS E AEROPORTOS:

• Obxectivo: apoiar o cambio cara a combustibles alternativos en portos e aeroportos.

• Potenciais beneficiarios: empresas públicas ou privadas.

• Orzamento: 100 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 30% dos custos elixibles para GNL e un 40% para hidróxeno e electricidade.

• Subvención mínima por proxecto: 1 millón de euros, no caso de portos, e de 200.000 euros, no caso de aeroportos.

M12: APOIO Á ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS PROPULSIVAS CON ENERXÍAS ALTERNATIVAS NO SECTOR MARÍTIMO:

• Obxectivo: incentivar a remotorización de buques para transformación a gas de motores principais e cambios a motores auxiliares máis eficientes, adquisición de novas construcións con combustibles alternativos e adaptación de buques en servizo para a conexión eléctrica a terra ou toma de combustibles alternativos.

• Potenciais beneficiarios: Empresas prestadoras de servizos de transporte marítimo de mercadorías ou mixto. Propietarios dos buques que presten devanditos servizos.

• Orzamento: 11 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40% dos custos elegibles.

• Subvención mínima por proxecto: 100.000 euros.

  • LIÑA DE ACTUACIÓN 6. DIXITALIZACIÓN DO TRANSPORTE

M13: PROXECTOS PARA A DIXITALIZACIÓN DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS E MERCADORÍAS NO ÁMBITO NACIONAL:

• Obxectivo: dixitalización e optimización de procesos en centros de transporte de mercadorías intermodais, tanto ferroviarios como portuarios.

• Potenciais beneficiarios: Empresas de transporte ferroviario de mercadorías. Empresas propietarias ou posuidoras de material rodante ferroviario. Operadores de transporte que posúan UTIs. Empresas privadas propietarias dunha terminal de carga. Empresas privadas ou públicas que sexan operadoras dunha terminal de mercadorías de propiedade privada ou pública. Empresas navieiras.

• Orzamento: 47,5 M€.

• Intensidade máxima da axuda: 40%

• Subvención mínima por proxecto: 100.000 euros.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese