Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

Atrás
14/10/2022

Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

O obxectivo das actuacións subvencionables é alcanzar unha redución da demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración de, polo menos, o 7 %; ou unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable de, polo menos, un 30 %; ou, no caso de actuacións de modificación ou substitución de elementos construtivos da envolvente térmica, adecuar as súas características aos valores límite de transmitancia térmica e de permeabilidade ao aire, cando cumpra, establecidos nas táboas 3.1.1.a-HEI1 e 3.1.3.a-HEI1, do documento básico  DB HEI de aforro de enerxía do Código técnico da edificación.

Realizaranse en vivendas, xa sexan unifamiliares ou pertencentes a edificios  plurifamiliares, que constitúan o domicilio habitual e permanente das persoas propietarias,  usufructuarias ou arrendatarias no momento de solicitar a axuda.

O importe da subvención será do 40 % do custo da actuación, cun límite de 3.000 euros, cun custo mínimo de 1.000 euros por vivenda. O total do crédito orzamentario é de 2.991.655 euros para a anualidade 2022 e 10.463.535 euros para a anualidade 2023, respectivamente.


Expresións de interese Expresións de interese