Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa de axudas a organismos de investigación e de difusión de coñecementos para proxectos de I+D para dar resposta aos retos dos destinos turísticos

Atrás
03/06/2022

Programa de axudas a organismos de investigación e de difusión de coñecementos para proxectos de I+D para dar resposta aos retos dos destinos turísticos

Axudas por un millón de euros para desenvolver proxectos de I+D que identifiquen as necesidades e as solucións para a implantación da Plataforma Turística Intelixente e dean resposta aos retos dos destinos turísticos identificados no contexto da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes.

a) as actividades primarias dos organismos de investigación e infraestruturas de investigación, en particular:

– a educación para lograr máis e mellor persoal cualificado;

– I+D independente para mellorar os coñecementos e a comprensión cando o organismo de investigación ou a infraestrutura de investigación emprenda unha colaboración efectiva;

– ampla difusión de resultados das investigacións de forma non discriminatoria e non exclusiva, por exemplo, mediante o ensino, bases de datos de acceso aberto, publicacións abertas ou programas informáticos abertos;

b) actividades de transferencia de coñecementos, cando son levadas a cabo polo organismo de investigación ou a infraestrutura de investigación (incluídos os seus departamentos ou filiais) ou de forma conxunta, ou por conta das devanditas entidades, e cando todos os beneficios xerados por elas volven investirse en actividades primarias do organismo de investigación ou a infraestrutura de investigación; o carácter non económico desas actividades non se ve afectado polo feito de contratar con terceiros a prestación dos servizos correspondentes mediante licitación pública.

Beneficiarios: Serán beneficiarios os organismos de investigación e difusión de coñecementos na categoría de Universidades e Centros de Investigación, incluíndose entre outros os Organismos públicos de investigación definidos no artigo 47 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación; as Universidades públicas, os seus institutos universitarios ou outras entidades de investigación propias, como Grupos de Investigación ou Cátedras, de acordo co previsto na Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro; outros centros públicos de I+D+i, con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro, que nos seus estatutos ou na normativa que os regule ou no seu obxecto social teñan a I+D+i como actividade

principal; os Centros tecnolóxicos de ámbito estatal e centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal validamente inscritos no momento da presentación da solicitude no rexistro de centros regulado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro.

As subvencións outorgaranse a fondo perdido ao centro de coñecemento, cunha intensidade máxima do 100 % do orzamento financiable, cun mínimo 20.000 euros e un máximo de 150.000 euros, sempre que os proxectos atópense no ámbito da I+D.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese