Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos (PIREP)

Atrás
11/06/2022

Programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos (PIREP)

Axudas por valor de 600 millóns de euros, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a actuacións de rehabilitación de edificios de titularidade das Entidades Locais que teñan un carácter integrado, como se define na Axenda Urbana Española (AUE), e respondan os criterios de sustentabilidade, inclusión e calidade estética previstos pola Nova Bauhaus Europea.

  • Liña 1: 250.000.000€, para edificios a rehabilitar cuxa recepción de obra, sen observacións nin reparos, teña lugar como máximo o 30 de setembro de 2024. Primeiro prazo de solicitudes ata o 27 de abril.
  • Liña 2: 350.000.000€, para edificios a rehabilitar cuxa recepción de obra, sen observacións nin reparos, teña lugar como máximo o 31 de marzo de 2026. Segundo prazo de solicitudes ata o 11 de xuño.

Cada entidade local poderá presentar un número máximo de solicitudes por liña e por poboación; o importe total da axuda demandada non poderá exceder de 3.000.000€ (impostos non incluídos)

As EELL de máis de 50.000 habitantes e capitais de provincia, poderán realizar, como máximo, dúas solicitudes en liña 1 e tres en liña 2.

As EELL entre 20.000 e 50.000 habitantes e as deputacións, cabidos ou  consells, poderán realizar, como máximo, unha solicitude en liña 1 e dúas en liña 2.

As EELL de menos de 20.000 habitantes, poderán realizar, como máximo, unha solicitude en cada unha das dúas liñas.

Poderán obter a condición de beneficiarios destas axudas aquelas entidades locais (EELL), entendendo por tales, os municipios, con independencia do seu tamaño e poboación, as Deputacións Provinciais, os Cabidos e  Consells insulares que sexan titulares dun inmoble que cumpra as condicións esixidas por estas bases reguladoras.


Expresións de interese Expresións de interese