Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programas de incentivos á cadea de valor innovadora e de coñecemento do hidróxeno renovable no marco do PRTR

Atrás
07/06/2022

Programas de incentivos á cadea de valor innovadora e de coñecemento do hidróxeno renovable no marco do PRTR

Beneficiarios:

a) As empresas con personalidade  xurídica propia (micro, pequena, mediana e gran empresa), incluídas asociacións empresariais.

b) Consorcios ou agrupacións empresariais de persoas  físicas ou  xurídicas,  públicas ou privadas, con ou sen personalidade xurídica propia. O consorcio ou a agrupación empresarial deberá contar con polo menos unha PEME participante na solicitude da axuda.

c) O sector público institucional de calquera  Administración  pública, así́ como as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións Públicas e as Universidades  Públicas e os seus centros adscritos.

d) Centros  tecnolóxicos de ámbito estatal e centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal.

 

Programa 1: Capacidades, avances  tecnolóxicos en liñas de ensaio e  fabricación.

Os proxectos poderán referirse a un dos elos da cadea tecnolóxica do hidroxeno renovable, desde a produción ata o seu uso final.

Subprograma 1.a) centros de fabricación de equipos relacionados coa cadea de valor do hidróxeno renovable. Apoiaranse as instalacións e equipos de fabricación doutros equipos/compoñentes/sistemas asociados con:

  • A produción de hidróxeno renovable mediante electrólise;
  • O acondicionamento, transporte e distribución de hidróxeno de maneira dedicada, en forma comprimida ou outra;
  • Pilas de combustible de hidróxeno,  estacionarias ou embarcadas, en particular para a mobilidade pesada (terra, mar/río, ferrocarril);
  • Compoñentes e sistemas para a combustión directa de hidróxeno.

Os beneficiarios deste  subprograma (1.a)) está limitado a pequenas e medianas empresas, cun orzamento de 20 millóns de euros. A axuda máxima é de 7,5 millóns de euros por empresa e proxecto e o investimento mínimo por proxecto:  1.000.000 euros.

Subprograma 1. b) mellora das capacidades vinculadas á I+D+i: enfocado ás instalacións de ensaio de compoñentes, sistemas e equipos auxiliares relacionados coa produción, distribución e uso do hidróxeno renovable.

O orzamento é de 10 millóns de euros e establécese un investimento mínimo por proxecto de 1.000.000 euros. A intensidade da axuda é como segue:

 

Programa 2:  Deseño, demostración e validación de mobilidade propulsada por hidroxeno.

Os proxectos poden centrarse nas innovacións relativas aos distintos equipos (depósitos, pilas de combustible, etc.) susceptibles de ser integrados nos vehículos e na demostración de novos  vehículos  eléctricos de  hidróxeno innovadores na súa contorna sectorial de uso. As actuacións  incentivables son as que se detallan a continuación a modo enunciativo (non taxativo):

a)   vehículos terrestres de mercancías pesadas (autobuses, autocares, camións, camións contedores de recollida de lixo,  semirremolques);

b)  embarcacións  mariñas e fluviais (transporte de persoas e / ou  mercancías, embarcacións de servizo);

c)  material  rodante ferroviario (transporte de persoas e / ou  mercancías, incluídos trens lixeiros e trens de  mercancías,  manipulación de locomotoras);

d)  maquinaria de  handling (manipulación mediante forklifts, maquinaria de construción ou  agrícola, tractores de orugas, etc.);

e)  aeronaves tripuladas ou non ( UAVs, drons) e servizos auxiliares en contornas aeroportuarias (vehículos de servizos,  APUs de avións), entre outros susceptibles de ser integrados nos medios de transporte actuais e na demostración de novos medios de transporte  propulsados por  hidróxeno innovadores na súa contorna sectorial de uso, permitindo o seu inclusión en mais dunha tipoloxía de vehículo.

Ademais da validación do deseño destes novos vehículos, enfócanse as cuestións de mantemento,  confiabilidade e seguridade dos mesmos, así como accións tendentes a eliminar barreiras no ámbito de explotación/operativo (pre-regulatorio) e para o caso de portos/aeroportos e os aspectos de seguridade das redes de subministración do propio  hidróxeno. Son elixibles, tamén, as infraestruturas de subministración de hidróxeno que permitan a  experimentación con prototipos despregados como parte da  demostración.

O orzamento é de 80 millóns de euros e establécese un investimento mínimo por proxecto de 1.000.000 euros e un máximo de 15 millóns de euros por empresa e proxecto. Intensidade da axuda:

 

Programa 3: Demostración de electrolizadores a gran escala.

Para proxectos demostradores de electrólises a gran escala, en liña cos retos asociados coa I+D e a industrialización de electrolizadores para producir hidróxeno renovable, o despregamento de solucións e a súa integración completa en contextos industriais. O proxecto debería ser o primeiro nesta área. Neste sentido, este programa se subdividirá, á súa vez, en dous  subprogramas que responden a dous retos distintos, aínda que complementarios:

•  Subprograma 3 a) de desenvolvemento e fabricación dun gran electrolizador, un primeiro prototipo que inclúa elementos de avance respecto á estado da arte actual. Orzamento 40 millóns.

•  Subprograma 3  b) de integración real e efectiva dun gran electrolizador nun contexto operativo industrial. Orzamento 60 millóns.

Ambos teñen un límite de axuda máximo de 15 millóns de euros por empresa e proxecto, e un investimento mínimo por proxecto de 1.000.000 euros.

 

Programa 4: Retos de investigación básica-fundamental, investigación industrial, pilotos innovadores e a  formación en  tecnoloxías habilitadoras clave dentro da cadea de valor.

40 millóns de euros para proxectos de innovación en toda a cadea de valor do hidróxeno renovable, desde a  xeración ata o almacenamento, o transporte e a distribución, así como as aplicacións finais. Neste Programa prestásesé especial  atención aos proxectos colaborativos en formato consorciado entre o sector empresarial con especial énfases en pemes, asociacións empresariais e a comunidade científica . Estes proxectos concíbense, en definitiva, como investimentos en coñecementos de hoxe para habilitar innovacións do mañá, tentando establecer pontes só lidos entre a  investigación e as aplicacións prácticas que cubran a cadea de valor do  hidróxeno renovable e as pilas de combustible.

Establécese un investimento mínimo por proxecto de 500.000 euros e un límite da axuda máxima de 20 millóns de euros por empresa e proxecto se se trata dun proxecto de “investigación industrial”; de 15 millóns de euros por empresa e proxecto se se trata dun proxecto de “desenvolvemento experimental”; e de 2 millóns para ás “axudas á formación”.

Intensidade da axuda


Expresións de interese Expresións de interese