Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Subvencións para apoiar a cobertura de vacantes en sectores estratéxicos de interese nacional mediante o financiamento de accións formativas que inclúan compromisos de contratación de persoas desempregadas para os anos 2022 e 2023

Atrás
23/07/2023

Subvencións para apoiar a cobertura de vacantes en sectores estratéxicos de interese nacional mediante o financiamento de accións formativas que inclúan compromisos de contratación de persoas desempregadas para os anos 2022 e 2023

Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas a persoas desempregadas rexistradas nos servizos públicos de emprego, cando concorran os seguintes requisitos:

  1. Que as postos vacantes a cubrir sexan ofertados por empresas de sectores estratéxicos de interese nacional (Art. 1 das bases reguladoras).
  2. Que as postos vacantes atópense en centros de traballo que a empresa solicitante da subvención, ou ben as empresas que acheguen compromisos de contratación cando a solicitante sexa unha entidade de formación, estean radicados en dúas ou máis comunidades autónomas e que, con carácter xeral, os participantes nos programas que sexan contratados incorpórense a centros de traballo situados nas súas respectivas comunidades autónomas.
  3. Que a empresa ou entidade de formación solicitante precisen centralizar a impartición da formación presencial nunha soa comunidade autónoma, e iso requira a mobilidade xeográfica de, polo menos, unha parte dos traballadores desempregados que participen nas accións formativas.
  4. Que a actividade formativa subvencionada sexa necesaria para o eficaz desempeño dos postos de traballo a cubrir e sensibilice sobre as prácticas para facer a empresa máis sostible e transitar cara a un desempeño ambiental adecuado, prevexa unha participación mínima de dez persoas por acción formativa, e inclúa obrigatoriamente a posterior contratación dunha porcentaxe das persoas formadas, que non poderá ser inferior ao 40 por cento das mesmas, nos termos do artigo cuarto.

Beneficiarios: As empresas dos sectores estratéxicos sinalados no artigo primeiro con vacantes a cubrir en centros de traballo radicados en dous ou máis comunidades autónomas e que adquiran, por si mesmas ou a través de empresas da súa mesmo grupo empresarial, o compromiso de contratación das persoas traballadoras formadas no marco da actividade subvencionada. As entidades de formación de ámbito estatal que acheguen os compromisos de contratación mediante acordos ou convenios con empresas que efectuarán a contratación dos sectores estratéxicos sinalados.

O financiamento para a realización das actuacións obxecto desta convocatoria ascende a cento vinte millóns de euros (120.000.000 €). Deles, oitenta millóns de euros (80.000.000€) para o exercicio 2022 e corenta millóns de euros (40.000.000 €) para o exercicio 2023. O módulo económico máximo específico por participante e hora de formación teórico-práctica aplicable nesta convocatoria será, na formación presencial, de 7,9 euros participante/hora, na formación impartida mediante modalidade mixta, a parte de teleformación será de 4,95 euros participante/hora.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese