Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética

Atrás
31/12/2023

Axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética

O MITECO lanza axudas por 91 millóns para infraestruturas municipais en zonas de transición xusta, as solicitudes de axuda irán dirixidas á rehabilitación de bens, espazos e terreos de titularidade pública que permitan reforzar o compoñente social, ambiental e dixital dos espazos públicos ou axuden á creación doutros novos, englobados nas seguintes categorías:

Rehabilitación de edificios, recuperación de aldeas, poboados, cortijadas ou outro tipo de infraestruturas para novos usos de carácter social, a prestación de servizos públicos, ou a mellora do acceso a vivendas.

Proxectos cun orzamento estimado de entre 30.000 e 100.000 euros. Neste bloque só admitiranse solicitudes de axudas presentadas por concellos de municipios cuxo último orzamento municipal non exceda de 300.000 euros.

Rehabilitación de edificios e espazos para o seu uso na innovación dixital, promoción do emprendemento e desenvolvemento económico nos que se potencie a diminución da fenda dixital e posibilítense o acceso e coñecemento ás mulleres ás novas tecnoloxías, incentivando a súa permanencia en territorios afectados.

Proxectos cun orzamento estimado de entre 100.001 e 500.000 euros.

Infraestruturas ambientais para a posta en valor do medio natural, a mellora de servizos ambientais e rexeneración das zonas.

Proxectos cun orzamento estimado de entre 500.001 e 1.500.000 euros.

Solucións de mobilidade sostible.

Proxectos cun orzamento estimado de entre 1.500.001 e 4.000.000 euros.

Beneficiarios: Poderán ter a condición de beneficiarios das axudas:

Os concellos dos municipios afectados pola transición enerxética (link listado)
As deputacións provinciais ou as comunidades autónomas uniprovinciales no exercicio das competencias que lles correspondan, cando actúen en representación dunha agrupación de municipios dos establecidos no apartado anterior.
As mancomunidades, as comarcas, os consorcios locais e agrupacións de municipios que reúnan as condicións establecidas no punto 1.

Financiamento máximo por proxecto:

En cada convocatoria, cada concello poderá presentar unha solicitude individual de axuda para a realización de proxectos en cada un dos bloques B, C e D establecidos no apartado 3 deste artigo.
Adicionalmente, os concellos de municipios cuxo último orzamento non exceda de 300.000 euros poderán presentar unha solicitude individual de axuda para a realización de proxectos comprendidos no Bloque A.
Nas solicitudes presentadas de forma conxunta, o límite máximo subvencionable será o resultante da suma dos importes correspondentes ao cincuenta por cento dos orzamentos municipais dos municipios beneficiarios da axuda solicitada conxuntamente pola mancomunidade, agrupación, consorcio, deputación ou comunidade autónoma uniprovincial. Esta axuda non poderá exceder en ningún caso de 4.000.000 de euros. Nas solicitudes nas que a suma anterior exceda de 4.000.000 de euros, este importe será o límite máximo subvencionable

A execución dos proxectos deberá dar comezo a partir da data de resolución da convocatoria, debendo finalizar a actividade subvencionada necesariamente antes do 30 de xuño de 2026. A entidade solicitante da axuda deberá xustificar #ante o Instituto para a Transición Xusta, Ou.A., o correcto cumprimento de todas as condicións establecidas, así como a correcta execución do proxecto que determinou a concesión da axuda, dentro dos dous meses seguintes á finalización da realización da actividade subvencionada.