Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Subvencións en concorrencia non competitiva do eco-incentivo para o impulso do transporte marítimo de mercadorías baseado no mérito ambiental e socioeconómico

Atrás
30/06/2022

Subvencións en concorrencia non competitiva do eco-incentivo para o impulso do transporte marítimo de mercadorías baseado no mérito ambiental e socioeconómico

O programa de eco-incentivos ten por obxecto subvencionar con 60 millóns de euros o uso de servizos de transporte marítimo de mercadorías de forma proporcional a un mérito ambiental e socioeconómico demostrado, medido como redución de custos externos do modo marítimo respecto do modo estrada, contribuíndo indirectamente á consolidación, desenvolvemento e mellora do desempeño

ambiental dos citados servizos de transporte marítimo. Todo o cal en cumprimento dos obxectivos específicos establecidos para a medida 5 do investimento 4 do compoñente 6 do PRTR.

Considéranse factores de custo externo, de acordo co manual de custos externos do transporte da Comisión Europea, os seguintes:

– Ambientais: Efecto invernadoiro (o equivalente de dióxido de carbono, CO2 eq.) e contaminación atmosférica (óxidos de xofre, SOx; óxido de nitróxeno, NOx; e partículas finas, PM2,5).

– Socioeconómicos: Conxestión, accidentalidade e ruído.

 A actividade subvencionable será o transporte internacional de mercadorías por estrada mediante a utilización de unidades elixibles que se realice total ou parcialmente por vía marítima entre portos situados no territorio dos Estados membros da Unión Europea, en calquera dos servizos elixibles, de conformidade co establecido nos seguintes apartados, que demostre un mérito ambiental e socioeconómico nos termos definidos nestas bases reguladoras e que cumpra os

seguintes requisitos:

a) Que se realizou despois da publicación da correspondente convocatoria.

b) Que se realizou con carácter previo á solicitude da subvención.

c) Que cumpra coa normativa sectorial vixente que lle sexa de aplicación.

d) Que garanta o pleno cumprimento do principio de «non causar un prexuízo significativo» (principio DNSH, polas súas siglas en inglés)

e) Que contribúa á consecución dos obxectivos climáticos da Unión de conformidade cos coeficientes asignados para cada tipo de intervención.

Beneficiarios e entidades colaboradoras: poderán ter a condición de beneficiarios todas aquelas persoas físicas ou xurídicas establecidas nun Estado membro da Unión Europea que realizasen o pago do frete marítimo correspondente á actividade subvencionable, xa se trate do cargador, do transportista ou do operador de transporte.

Serán entidades colaboradoras aquelas que, actuando en nome e por conta do órgano concedente para todos os efectos relacionados coa subvención, colaboren na xestión da subvención sen que se produza a previa entrega e distribución dos fondos recibidos, de conformidade co disposto no artigo 12 da Lei 38/2003, do 17 de novembro. Deberán ter na data da publicación da Orde polo menos un servizo de transporte marítimo de mercadorías que resulte elixible de conformidade cos requisitos establecidos no artigo 5 desta orde ministerial e na correspondente convocatoria.

O prazo para a presentación de solicitudes será o establecido no seguinte calendario:

a) Quince (15) días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación da presente convocatoria no «Boletín Oficial do Estado»;

b) Quince (15) días hábiles contados a partir do 8 de xaneiro de 2023;

c) Quince (15) días hábiles contados a partir do 8 de xaneiro de 2024.


Expresións de interese Expresións de interese