Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

31/12/2023
Axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética
O MITECO lanza axudas por 91 millóns para infraestruturas municipais en zonas de transición xusta, as solicitudes de axuda irán dirixidas á rehabilitación de bens, espazos e terreos de...

23/07/2023
Subvencións para apoiar a cobertura de vacantes en sectores estratéxicos de interese nacional mediante o financiamento de accións formativas que inclúan compromisos de contratación de persoas desempregadas para os anos 2022 e 2023
Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas a persoas desempregadas rexistradas nos servizos públicos de emprego, cando concorran os seguintes requisitos: Que as postos...

31/03/2023
Subvencións en concorrencia non competitiva do eco-incentivo para o impulso do transporte ferroviario de mercadorías baseado no mérito ambiental e socioeconómico
O obxectivo é subvencionar o desenvolvemento e uso de servizos de transporte ferroviario de mercadorías de forma proporcional a un mérito ambiental e socioeconómico demostrado, medido como...

30/11/2022
Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio
As axudas tramitaranse polo procedemento de concorrencia non competitiva. Son actuacións subvencionables as de mellora ou rehabilitación que se realicen en vivendas unifamiliares ou en edificios...

30/11/2022
Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación
As axudas tramitaranse polo procedemento de concorrencia non competitiva. Constitúen actuacións subvencionables as seguintes, as cales non poderán estar iniciadas antes do 1 de febreiro de 2020: ...

14/07/2022
Convocatoria para o ano 2022 do procedemento de concesión de axudas destinadas ao "Programa Tecnolóxico Aeronáutico", do Programa Estatal para Catalizar a Innovación e o Liderado Empresarial do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023
Os proxectos obxecto de axuda da presente convocatoria serán proxectos de I+D empresarial en cooperación, segundo o establecido nos artigos 2.2. c) e 10.2 da Orde CNU/373/2022, do 26 de abril....

12/07/2022
Axudas para proxectos de I+D empresarial de aplicación aos ámbitos de audiovisual e dos videoxogos, e a transferencia e adaptación destes desenvolvementos a outros sectores de aplicación, no marco do Plan de Impulso ao Sector Audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, a Axenda “España Dixital 2025”
Os proxectos deberán encadrarse nunha da seguintes categoría: a. Proxectos de desenvolvemento de novas tecnoloxías de aplicación ao ámbito audiovisual e dos videoxogos, incluídas aquelas...

10/07/2022
Subvencións a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Galicia para proxectos de innovación, funcionamento dixitalizado e sostible, creación e fidelización de públicos e adaptación aos novos hábitos de consumo audiovisual
Estas axudas están destinadas a cubrir o investimento vinculado aos tres eixos de acción principais que se relacionan a continuación xunto coas actividades  elixibles que se especifican: ...

05/07/2022
Axudas públicas a proxectos en liñas estratéxicas, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023
As axudas obxecto destas bases están destinadas a financiar proxectos de investigación industrial en colaboración entre empresas e organismos de investigación coa finalidade de dar resposta aos...

05/07/2022
Convocatoria para o ano 2022 do procedemento de concesión de axudas destinadas a novos proxectos empresariais de empresas innovadoras (Programa NEOTEC)
O Ministerio de Ciencia e Innovación convoca axudas por 35 millóns de euros. As axudas financiarán a posta en marcha de novos proxectos empresariais, que requiran o uso de tecnoloxías ou...

02/07/2022
Axudas para proxectos de dixitalización de última milla en empresas do sector turístico no marco do PRTR
25 Millóns en axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de dixitalización de «última milla» a agrupacións de entidades cuxa actividade, ben sexa directa ou  verticalizada,...

30/06/2022
Subvencións en concorrencia non competitiva do eco-incentivo para o impulso do transporte marítimo de mercadorías baseado no mérito ambiental e socioeconómico
O programa de eco-incentivos ten por obxecto subvencionar con 60 millóns de euros o uso de servizos de transporte marítimo de mercadorías de forma proporcional a un mérito ambiental e...

Expresións de interese Expresións de interese