Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

04/06/2026
Subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestatarias de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario
De acordo co disposto no artigo 16 do Real decreto 983/2021, do 16 de novembro, son actuacións subvencionables:   Actividade 1:  achatarramiento. Código de procedemento ...

31/12/2023
Axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética
O MITECO lanza axudas por 91 millóns para infraestruturas municipais en zonas de transición xusta, as solicitudes de axuda irán dirixidas á rehabilitación de bens, espazos e terreos de...

31/12/2023
Programa de incentivos 6: realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial.
Serán subvencionables os proxectos executados con posterioridade á publicación das bases reguladoras previstas no  R.D. 477/2021 publicado no BOE do 30 de xuño de 2021; tanto as facturas...

07/11/2023
Subvencións para a execución de programas de formación de ámbito estatal, destinados á recualificación de persoas traballadoras que estivesen ou estean incluídas en ERTE
Ten por obxecto a aprobación, polo procedemento de trámite anticipado, da convocatoria de 119 millóns de euros en subvencións para o financiamento de programas de formación de ámbito estatal...

31/03/2023
Subvencións en concorrencia non competitiva do eco-incentivo para o impulso do transporte ferroviario de mercadorías baseado no mérito ambiental e socioeconómico
O obxectivo é subvencionar o desenvolvemento e uso de servizos de transporte ferroviario de mercadorías de forma proporcional a un mérito ambiental e socioeconómico demostrado, medido como...

30/11/2022
Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio
As axudas tramitaranse polo procedemento de concorrencia non competitiva. Son actuacións subvencionables as de mellora ou rehabilitación que se realicen en vivendas unifamiliares ou en edificios...

30/11/2022
Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación
As axudas tramitaranse polo procedemento de concorrencia non competitiva. Constitúen actuacións subvencionables as seguintes, as cales non poderán estar iniciadas antes do 1 de febreiro de 2020: ...

15/09/2022
Convocatoria de ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) del Programa Kit Digital
Concesión de ayudas a pequeñas empresas para la adopción de soluciones de digitalización disponibles en el mercado. subvención directa otorgada mediante el procedimiento de concurrencia no...

Expresións de interese Expresións de interese