Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

08/11/2022
Concesión de axudas no marco da Acción Estratéxica en Saúde do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o período 2021-2023
144 millóns de euros para actuacións que teñan como finalidade responder as prioridades en saúde da cidadanía, tanto nos aspectos preventivos, diagnósticos,  curativos, rehabilitadores e...

14/10/2022
Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas
O obxectivo das actuacións subvencionables é alcanzar unha redución da demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración de, polo menos, o 7 %; ou unha redución do consumo de enerxía...

15/09/2022
Axudas destinadas á dixitalización de empresas do Segmento I (entre 10 e menos de 50 empregados) no marco da Axenda España Dixital 2025, o Plan de Dixitalización Pemes 2021-2025
Poderán ser beneficiarios destas axudas as pequenas empresas (segundo o establecido no Anexo I do Regulamento (UE)  n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014,  e persoas en...

11/06/2022
Programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos (PIREP)
Axudas por valor de 600 millóns de euros, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a actuacións de rehabilitación de edificios de titularidade das Entidades Locais que teñan un carácter...

07/06/2022
Programas de incentivos á cadea de valor innovadora e de coñecemento do hidróxeno renovable no marco do PRTR
Beneficiarios: a) As empresas con personalidade  xurídica propia (micro, pequena, mediana e gran empresa), incluídas asociacións empresariais. b) Consorcios ou agrupacións empresariais...

24/05/2022
Axudas selectivas para a produción de longometraxes sobre proxecto
16 millóns de euros limitadas a proxectos que se atopen dentro dunha das seguintes categorías: a) Que posúan un especial valor cinematográfico, cultural ou social. b) Que sexan de carácter...

Expresións de interese Expresións de interese